PMP【2406期】课表


项目管理精讲:4月13日(周六)、4月14日(周日)、4月20日(周六)、4月21日(周日)、5月12日(周日)
       敏捷管理精讲:5月18日(周六)
       模考及讲解:5月19日(周日)
       总复习:5月25日(周六)

课程时间:9:00-12:00;13:00-17:00